Budoucnost autobusové veřejné dopravy (nejenom) ve Zlínském kraji

Budoucnost autobusové veřejné dopravy (nejenom) ve Zlínském kraji

04.03.2016 V minulém týdnu bylo na zasedání Zastupitelstva našeho kraje schváleno tzv. Odůvodnění významné veřejné zakázky na dodavatele autobusové veřejné dopravy.

Je nesporné, že z pohledu vedení krajské samosprávy se jedná o nezbytný legislativní krok a jako loajální člen koaliční strany zastupitelstva rozumím plně uvedenému postupu. Oprávněná je samozřejmě i snaha snížit náklady krajského rozpočtu na zajištění dopravní obslužnosti území. Potud nemám připomínek.

Nicméně - jako dlouholetý „praktik-dopravák“ mám, v kombinaci s režimem takto připravovaného výběrového řízení, určité obavy z budoucnosti a osudu veřejné autobusové dopravy jako dostupné veřejné služby. Stejně jako potřebu určitého upozornění. Především z důvodu, že dostupné a kvalitní veřejné služby ČSSD akcentuje velmi zřetelně.

Moji obavu umocňuje skutečnost, že tam kde již obdobné výběrové řízení na dopravce proběhlo, byl a je takto nově nastavený režim vždy provázen minimálně dvěma doprovodnými faktory. Narušení stability systému veřejné dopravní obslužnosti a určité ohrožení kvality poskytované služby.

Poslední alarmující a dokladující případ je aktuální situace veřejné autobusové dopravy v Přerově. Zde, řádně vysoutěžený dopravce (samozřejmě na základě nejnižší ceny), de facto ze dne na den přestal min z poloviny zajišťovat obslužnost určených linek a spojů. A to bez zajištění náhradního řešení pro cestující. Jednoduše oznámil zadavateli veřejné dopravy, v tomto případě magistrátu, že není již dále schopen zajistit dopravu v celém rozsahu. Byť se k tomu, jako vítěz veřejné zakázky, smluvně zavázal. Důvody? Údajně špatná ekonomická situace a nedostatek zaměstnanců. Výsledek? Narušená kvalita a dostupnost služby pro cestující.

Ještě silnější apel se již delší dobu ozývá z regionu Ústeckého kraje. Především díky osobní zkušenosti řidičů a ostatních zaměstnanců se situací organizace veřejné dopravy a situací v jejich firmě byl zahájen loňský proces výstražných stávek pracovníků dopravních firem. K němu se pak postupně připojili i další zaměstnanci dopravních společností napříč republikou. Ve Zlínském kraji toto vyústilo ve vyhlášení tzv. Zlínské výzvy. K poslednímu případu - proces výběrového řízení dopravců v Královehradeckém kraji není třeba nijak široce komentovat. Ti, kteří se o veřejnou dopravu blíže zajímají, jsou dostatečně orientovaní.

Kde lze hledat příčinu této nestabilní situace? Určitě nelze vinit z destabilizace a neúměrnosti zaměstnaneckých požadavků dopravní odbory! Ty jenom oprávněně reagují na neudržitelnou situaci a hájí tak zájmy svých členů. A myslím, že si svoji funkci řádně obhájily.

Já osobně (ze znalosti prostředí) vidím následující příčiny.

Díky veřejné soutěži „na cenu“ a tím snaze (za každou cenu) o minimalizaci firemních nákladů dochází v „úspěšně vysoutěžených“ společnostech k narušení sociálního smíru a nespokojenosti zaměstnanců. Především k omezování jejich mzdových a sociálních podmínek, popř. ostatních výdobytků společenské dohody.

Tento stav, spojený se skutečně alarmujícím nedostatkem (nejenom kvalitních) řidičů autobusů pak vytváří onu možnou příčinu nestability a rozkolísanosti na straně poskytovatele veřejné služby a ohrožení dostupnosti veřejné služby pro občany. Ostatně v tomto duchu se jasně vyjádřil i předseda vlády Sobotka.

Je třeba si také uvědomit, že zakázka je dlouhodobá, a která privátní firma je dnes schopna v tomto turbulentním světě dohlédnout a garantovat svůj stabilní režim na 10 let? Minimálně v personální oblasti.

Řešení? Skutečně vyvážený zákon o veřejných zakázkách, apel na společenskou odpovědnost privátních firem, které se o zajištění dopravní obslužnosti uchází a snad i možná větší odvaha samosprávy najít možnosti snížení rozpočtových nákladů jinak. Například ve skutečně rozsáhlé analýze dopravních potřeb regionu a debatě s obcemi, účinné společenské osvětě ve prospěch veřejné dopravy či v zásadní optimalizaci souběhů spojů autobus/autobus nebo vlak/autobus.
A možná, že pak by ani nebylo třeba složitě organizovat a úporně trvat na výběrovém řízení s nejasným výsledkem…

 

Mgr. T. Zůbek

  • Místopředseda KVV ČSSD Zlínského kraje
  • člen Výboro pro dopravu ZZK