ČSSD odmítá kritiku Exekutorské komory, v prosazování větší ochrany občanů budeme pokračovat!

ČSSD odmítá kritiku Exekutorské komory, v prosazování větší ochrany občanů budeme pokračovat!

03.09.2012 Sociální demokracie odmítá obvinění Exekutorské komory ČR z mystifikace či neférového jednání v případě své předvolební kampaně do krajských a senátních voleb, kdy jedním z témat ČSSD je také lichva a soukromé exekuce. ČSSD je přesvědčena o tom, že systém soukromých exekucí je v ČR nedostatečně regulován a občané jsou před důsledky tohoto velmi výhodného byznysu nedostatečně chráněni.

Není možné zavírat oči nad situací, kdy vláda P.Nečase provádí na jedné straně drastické škrty na úkor sociálně nejslabší, zvyšuje daně, zdražuje potraviny, léky a zdravotní péči a na straně druhé nijak neřeší kritickou situaci, kdy v nekontrolované exekuční pasti končí stále více občanů – jen za loňský rok šlo o více než milion nařízených exekucí! 

Je to právě pravicová vláda, jež svými chybnými reformami přesouvá stále více břemeno finančních potíží státu na občany. Rostoucí trend zadlužování domácností jasně dokládají i čísla České národní banky. Například v roce 2011 přesáhlo finanční zadlužení domácností 1,1 bilionu korun!

„Sociální demokracie považuje téma lepší regulace soukromých exekutorů  a omezení  lichvy i s ohledem na raketově stoupající exekuční případy za velmi závažné. ČSSD ho zařadila jako jedno z hlavních témat pro svou předvolební kampaň pro volby do Senátu, protože právě naši senátoři svými návrhy dlouhodobě proti exekuční džungli bojují,“ uvedl předseda ČSSD Bohuslav Sobotka. 

Není možné tolerovat stav, kdy se dluh do tisícikoruny může vyšplhat i na cca 20 000 korun či je v exekucích zabavován majetek v řádově vyšší hodnotě, například dům, a to zcela bez ohledu na výši dlužné částky.

ČSSD proto využije všech svých sil v Poslanecké sněmovně i Senátu k tomu, aby prosadila plán na zkrocení vymahačů pohledávek, jež obsahuje soubor šesti legislativních návrhů.

Soubor hlavních legislativních opatření ČSSD na zkrocení exekutorů:

Omezení výše sankcí u peněžitých pohledávek

Změna občanského zákoníku omezí celkovou výši úroků z prodlení, smluvních pokut a dalších smluvních sankcí souvisejících s dluhem na trojnásobek zákonného úroku z prodlení.

Povinnost písemně vyzvat dlužníka k uhrazení dluhu předžalobní upomínkou

Žalobce nebude mít právo na náhradu nákladů řízení, pokud předem dlužníka písemně nevyzve ke splnění závazku a neposkytne mu dodatečnou lhůtu ke splacení dluhu. Tato úprava ochrání dlužníky, kteří jsou ochotni dluh zaplatit. Předejde se účelovému podávání žalob, jejichž cílem je získat nárok na náhradu nákladů právního zastoupení. Dále se omezí počet podávaných žalob a sníží zátěž soudů.

Povinné zastoupení nezletilého v soudním řízení zákonným zástupcem

Zabrání tomu, aby byl nezletilý odsouzen bez zastupování zákonným zástupcem. Předejdeme situaci, kdy nezletilý vstupuje do života zadlužený a je proti němu bezprostředně po nabytí zletilosti zahájena exekuce.

Zavedení místní příslušnosti exekutora

Exekuci bude moci provést pouze exekutor, který je zapsán u soudu, v jehož obvodu má dlužník bydliště či sídlo.

Spojení všech exekučních řízení proti témuž povinnému

Všechny exekuce proti jednomu dlužníkovi bude provádět pouze jediný exekutor. Díky tomu bude možné spojit všechny exekuce vedené na zaplacení peněžité pohledávky do jednoho řízení. Tím se sníží náklady na provedení exekuce vyvolané v některých případech i vzdáleností mezi exekutorem a dlužníkem. Zároveň se bude odměna exekutora počítat z celkově vymožené částky.

Zvýšení ochrany majetku osob, které nejsou dlužníkem

Exekuční řád – Exekutor nebude oprávněn prodat movitý majetek, dokud nebude v řízení doloženo, že věc patří dlužníkovi.

Legislativní změny navrhované ČSSD se dotknou občanského zákoníku, občanského soudního i exekučního řádu.

 

Mgr. Bohuslav Sobotka

  • Předseda ČSSD
  • Stínový předseda vlády