Interpelace poslance Richarda Dolejše na ministra financí Andreje Babiše ve věci prodeje bývalé záložní nemocnice ve Hředlích a souvisejícího bezpečnostního rizika

Interpelace poslance Richarda Dolejše na ministra financí Andreje Babiše ve věci prodeje bývalé záložní nemocnice ve Hředlích a souvisejícího bezpečnostního rizika

13.04.2017 Vážený pane ministře, obracím se na Vás prostřednictvím této písemné interpelace ve věci prodeje areálu bývalé záložní nemocnice, která se nachází na území obce Hředle na Berounsku.

Prodej je realizován ÚZSVM, na kterým Vámi řízený rezort vykonává odborný dohled.

V souvislosti s prodejem areálu se na mne písemně obrátil starosta obce Hředle, p. František Čermák, který v této záležitosti čelí velkým obavám občanů ohledně budoucího využití areálu a především bezpečnosti jejich rodin. Starosta obce v dopisu upozorňuje, že Hředle jsou malá obec o přibližně 400 obyvatelích, ležící na území CHKO Křivoklátsko, kde žijí především rodiny s malými dětmi.

Podle sdělení starosty se obavy občanů z možných bezpečnostních rizik začaly stupňovat po zjištění, že areál vydražila firma Micuta s. r. o., téměř bez historie, vzniklá 8. 6. 2016. Její majitelem je Viktor Tomyshynets. Budu v této souvislosti z dopisu pana starosty citovat:

„Nikdo nezná záměry výše uvedené firmy ohledně budoucího využití tohoto areálu a množí se úvahy o vzniku ubytovny a sociálně vyloučené lokality. V takovém případě by jistě nastaly potíže v souvislosti s kriminalitou a znehodnocením majetku všech obyvatel obce, rovněž i znehodnocení životního prostředí v okolí areálu. S obcí Hředle tento záměr nikdo nekonzultoval, ani ohledně prodeje, ani ohledně možnosti dodávky pitné vody z obecního vodovodu. Otázkou zůstává rovněž hospodárnost této operace, v roce 2008 byly do areálu investovány nemalé finanční prostředky (čistírna odpadních vod, oplocení, heliport),“ konec citace.

 

Vážený pane ministře,

na základě výše uvedeného Vám proto předkládám následující otázky:

1. Nechalo v souvislosti s přípravou prodeje bývalé záložní nemocnice ministerstvo financí prověřit příslušnými bezpečnostními složkami státu osobu a firmu kupujícího?

2. Disponuje ministerstvo financí informacemi, k jakému účelu bude kupující po nabytí majetku budovu využívat?

Důrazně upozorňuji na nestandardní skutečnost, že dle sdělení starosty obce s představiteli samosprávy nikdo záměr prodeje nekonzultoval, a to např. ani ohledně možností dodávky pitné vody z obecního vodovodu.

3. Z informačních zdrojů o kupujícím subjektu lze dovodit podezření, že v případě majitele firmy MICUTA s.r.o. Viktora Tomyshynetse se může jednat o tzv. bílého koně. Bylo toto podezření a tedy možný vznik bezpečnostního rizika během přípravy prodeje vyhodnocováno?

V případě že by tomu tak nebylo, lze podezření starosty obce Hředle a místních občanů označit za důvodné a považovat v tomto ohledu za velké bezpečností riziko. Např. vznik zařízení typu ubytovny pro cizince by mohl vést až k bezpečnostnímu kolapsu v obci, nárůstu kriminality, nárůstu nelegálního zaměstnávání cizinců a dalších negativních jevů.

4. a) Osobně nejsem přesvědčen o smyslu prodeje tohoto majetku. V této souvislosti mne zajímá, jak velký objem fin. prostředků stát do budovy a areálu bývalé záložní nemocnice investoval v posledních 10 letech?

b) Pokud ministerstvo financí informacemi o realizovaném objemu státních investic v posledních 10 letech disponuje, zvážilo důsledně výhodnost a smysluplnost prodeje tohoto státního majetku?

 

Vážený pane ministře,

osobně jsem si z veřejných a otevřených zdrojů stanoviska pana starosty ověřil a po vyhodnocení dostupných informací musím konstatovat, že jeho obavy jsou opodstatněné.

Jak jsem zmínil, ve věci firmy MICUTA s.r.o. je na základě dostupných veřejných zdrojů opodstatněné podezření, že osoba pana Tomyshynetse je pravděpodobně nastrčenou figurou, tzv. bílým koněm.

Pokud se podíváme na vazby a aktivity zmíněné osoby, tak nelze vyloučit, že objekt předmětné budovy bude pravděpodobně sloužit jako ubytovna pro legální či nelegální zahraniční zaměstnance, např. z Ukrajiny, nebo jako výrobní prostory pro tyto dělníky.

Tento scénář by byl pro občany Hředel a přilehlých měst a obcí z bezpečnostního a sociálního hlediska katastrofální, když vezmeme v úvahu kapacitu pěti set lůžek v objektu.

 

Vážený pane ministře,

vyzývám Vás v této souvislosti, abyste jednal ve veřejném zájmu a vzhledem k výše uvedeným podezřením na vznik bezpečnostního rizika a neprůhlednosti celé transakce prodej neprodleně zastavil a ÚZSVM tuto budovu v rámci mezirezortního řízení znovu nabídl k převodu státním institucím nebo samosprávám.

 

S pozdravem

Richard Dolejš, poslanec Parlamentu České republiky