Komora mládeže

Komora mládeže

27.10.2016 Ve čtvrtek 25. října 2016 jsem se účastnil na MŠMT jednání Komory mládeže. Na programu bylo projednání systému dotací MŠMT pro oblast mládeže, možnost čerpání prostředků z OP VVV, návrh legislativních změn i příprava vyhodnocení Koncepce mládeže pro léta 2014-2020. Zvláštní pozornost byla věnována možnostem neformálního a zájmového vzdělávání v oblasti přípravy na budoucí povolání.

Komora mládeže Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky je poradním a iniciativním orgánem ministra školství, mládeže a tělovýchovy České republiky pro tvorbu, implementaci a evaluaci strategických dokumentů politiky dětí a mládeže v České republice.

1. Komora plní zejména tyto úkoly:

a) koordinuje činnost příslušných ústředních orgánů státní správy v oblasti naplňování cílů koncepce státní politiky pro práci s dětmi a mládeží

b) vyjadřuje se k návrhům vládních, resortních, parlamentních a dalších materiálů, týkajících se oblasti politiky dětí a mládeže

c) podílí se na zabezpečení podkladů pro zpracování návrhu ucelené koncepce státní politiky pro práci s dětmi a mládeží a jednotlivých plánů aktivit Koncepce a na zabezpečení podkladů pro jejich vyhodnocení

d) navrhuje oblasti a témata výzkumu a šetření, zaměřených na děti a mládež, analyzuje zjištěné skutečnosti a na základě zjištěných skutečností navrhuje opatření k nápravě zjištěných nedostatků,

e) iniciuje, navrhuje a koordinuje tvorbu nebo úpravu právních norem, kterými budou lépe naplňovány články Úmluvy o právech dítěte, Listiny práv a svobod a dalších nadnárodních dokumentů a které přiblíží právní řád ČR standardu, běžnému v zemích Evropské unie. Koordinuje zabezpečení kontinuity a soulad připravovaných právních norem s koncepcemi státní politiky vůči dětem a mládeži,

f) spolupracuje s dalšími orgány veřejné správy, především s příslušnými výbory Parlamentu, krajskými úřady, nestátními neziskovými organizacemi, církvemi a sdělovacími prostředky při prosazování oprávněných zájmů dětí a mládeže,

g) spolupracuje s dalšími meziresortními orgány, jejichž působnost se dotýká oblasti péče o děti a mládež.

2. Činnosti uvedené v odstavcích a), b) a c) jsou hlavními činnostmi vyplývajícími z poslání Komory.

 

Mgr. Petr Kořenek

  • Člen Poslaneckého klubu za Zlínský kraj
  • poslanec PS PČR