Stanovisko k návrhu na zrušení povinnosti obce zřizovat školské obvody pro mateřské školy

Stanovisko k návrhu na zrušení povinnosti obce zřizovat školské obvody pro mateřské školy

21.01.2016 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „MŠMT“) zaznamenalo ze strany některých statutárních měst návrh na zrušení povinnosti zřizovat školské obvody i pro mateřské školy, jak je uvedeno ve vládním návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.

Statutární města, která se spojila v neformální „Koalici za zrušení spádů v MŠ“, mají kromě jiného obavu o budoucnost dalšího fungování menších mateřských škol, pro které by mohlo být dle vyjádření statutárních měst vytvoření školských obvodů likvidační. Dále se obávají možných komplikací, které by s sebou zřizování školských obvodů pro mateřské školy mohlo přinést. Navrhují tak řešit danou situaci tím, že buď dojde ke zrušení povinnosti obcí stanovit školské obvody pro mateřské školy úplně, nebo bude toto stanovení školských obvodů pouze fakultativní a každá obec si dle svého vybere, zda zřídí školské obvody či ne. Posledním návrhem je pak zavedení systému obdobnému tzv. zápisovým lístkům, které jsou využívány při přijímání na střední školy.

MŠMT se s obavami statutárních měst neztotožňuje. Vládní návrh zákona obsahuje principiálně stejnou úpravu, jaká je využívaná při zápisech k povinné školní docházce v základních školách, přičemž u nich tento systém funguje a nikdo jej zatím nerozporoval. MŠMT se domnívá, že nejlepším řešením je z hlediska potřeb dětí i rodičů a organizace předškolního vzdělávání zachování navržené úpravy, tj. zavedení spádových obvodů i pro mateřské školy, když jsme toho názoru, že pokud stát stanovuje povinnost předškolního vzdělávání (obdobně pak povinnou školní docházku), pak musí rovněž umožnit, aby výkon této povinnosti byl reálně možný, a to poblíž bydliště dítěte. Za tímto účelem tedy ukládá obci povinnost stanovit školské obvody, kdy je zcela jasné, pro které konkrétní ulice (konkrétní místa), v nichž má dítě (nebo žák) trvalý pobyt (v případě cizinců pobyt), je příslušná mateřská (či základní) škola spádová, jinými slovy kde má dítě místo ve škole zajištěné. Rodič tak má jistotu, že jeho dítě bude přijato do spádové školy poblíž bydliště. Rodič ovšem není spádovostí svazován, může zvolit pro dítě i jinou školu podle své úvahy. V nespádové škole ovšem nemá dítě nárok na přijetí, tzn., přijato bude až tehdy, pokud tato jiná škola bude mít volnou kapacitu.

V souvislosti s problematikou vymezení školských obvodů padl dotaz, zda by bylo možné, aby pro více mateřských škol byl vytvořen jeden obvod. Ačkoli teoreticky taková organizace předškolního vzdělávání možná je, MŠMT takový systém nepreferuje. Domníváme se, že optimální a pro rodiče více komfortní systém je, kdy pro jednu mateřskou školu je stanoven jeden školský obvod. Pak je zcela jasné, kde má dítě místo zajištěné. V případě zavedení systému, kdy pro více škol, či dokonce pro všechny školy je vytvořen jeden školský obvod, vidíme jako základní problém zejména to, že dítě bude mít fakticky nárok na přijetí ve všech mateřských školách. Je tak otázkou, jak bude organizačně nastaven efektivní proces přijímání dětí do škol, včetně včasného a srozumitelného informování rodičovské veřejnosti. Důsledkem navrhovaného řešení může být bohužel situace, že do mateřské školy bude přijat ten, „kdo dřív přijde“. Dítě ani rodič nebudou mít jistotu, do které školy vlastně nakonec dítě bude přijato. Mohlo by se totiž stát, že rodič bude muset obejít více škol, než nalezne tu s volnou kapacitou, navíc třeba ve vzdálené lokalitě města. Rovněž ředitelé škol by mohli mít v souvislosti s výše uvedenou nejistotou problémy.

Přestože zákon nevylučuje ani výše navrhovaný systém, MŠMT se obává, že s tímto by mohly být spojeny organizační a administrativní komplikace, které s sebou systém „jedna škola – jeden obvod“ nepřináší. Tuto situace by částečně mohl řešit systém jakési registrace, který by byl obdobný systému zápisových lístků při přijímání ke střednímu vzdělávání. Tento registrační list by byl pouze organizačním podpůrným prostředkem, jeho právní validita by však byla nulová. Pro rodiče by toto fakticky znamenalo, že do poslední chvíle nebudou mít zaručené, že jejich dítě bude přijato do konkrétní mateřské školy. Rovněž je třeba si uvědomit, že pro rodiče dětí a ostatně i pro ředitele škol by takový registrační list představoval další administrativní zátěž.

Konečně systém, kdy by v každé obci platila jiná pravidla, tj. zavedení fakultativního zřizování školských obvodů pro mateřské školy, MŠMT nepodporuje, když jsme toho názoru, že rodiče i děti by všude měli mít právo umístit své dítě do mateřské školy za stejných podmínek.

MŠMT se tak i a nadále domnívá, že pro rodiče, samotné děti a ostatně i ředitele škol je nejlepším řešením ponechat úpravu navrhovanou v novele školského zákona.

Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

 

Mgr. Petr Kořenek

  • Člen Poslaneckého klubu za Zlínský kraj
  • poslanec PS PČR